Książki

red., Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza wielkiego litewskiego 1528 r. Facsimile. Wstęp Wiesław Wydra. Seria Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Editores Catharina Krzak-Weiss, Raphael Wójcik, Wiesław Wydra. T. 1. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015.

Gasztold

Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta (1522). Wydali i wstępami opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014.

Opec

red., Tajemnice Poznania. Prasowy film rysunkowy z lat 1948-1949. Red. Michał Słomka and Rafał Wójcik. Poznań, Centrala i Biblioteka Uniwersytecka, 2011.

tajemnice_front

red., Kontekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej. Red. Grażyna Gajewska i Rafał Wojcik. Poznań, Wydawnictwo PTPN, Biblioteka Uniwersytecka oraz Instytut Kultury
Europejskiej UAM, 2011.

KOntekstowy_MIKS

(z Wiesławem Wydrą), Jana Żdżarowskiego, kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551. Seria: Diariusze staropolskie, z. 1. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka, 2009.

Zdzarowski

red., Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and Early Modern Period. Conference Proceedings – CiąŜeń, March 12-14, 2008. Ed. by R. Wójcik. Poznań, Biblioteka Uniwersytecka, 2008.

wojcik_Culture

Sztuka pamięci w Akademii Krakowskiej na przełomie XV i XVI wieku. Kraków, Małopolski Instytut Kultury, 2007. (Broszura).

“Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne & Biblioteka Uniwersytecka, 2006. (Seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej, vol. 28).

wojcik_Opusculum

Artykuły

Tłumacz, wykładacz, kompilator czy autor? Wokół kompozycji „Żywota Pana Jezu Krysta” Baltazara Opeca i jego stosunku do „Meditaciones vite Christi”, [w:] Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta (1522). Wydali i wstępami opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014, XXXI-XCII.

Ars memorativa w Polsce późnego średniowiecza na tle Europy Środkowej. [W:] Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych. Red. Marek Prejs, Aleksandra Jakóbczyk-Gola. Warszawa, Wydawnictwo Neriton, 2013, 109-132.

Early Fifteenth Century Acrostics in the Cistercian Codex from Rudy. [W:] Poesis Artificiosa. Between Theory and Practice. Ed. by Agnieszka Borysowska and Barbara Milewska-Waźbińska. Frankfurt am Main, Berlin: Peter Lang, 2013, s. 9-22. [pod tym linkiem dostępny spis treści, wstęp oraz fragment artykułu]

Masters, Pupils, Friends, and Thieves. A Fashion of Ars memorativa in the Environment of the Early German Humanists. „Daphnis. Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750)“, Bd. 41, Heft 1-2 (2012), 399-418.

Parias bibliotecznych półek. O tym, jak komiks torował sobie drogę do książnic na świecie i w Polsce. „Biuletyn EBIB” 5 (141) (2013): Komiksy w bibliotekach. [czasopismo publikowane on-line].

Eyal Poleg, Farkas Gábor Kiss, Lucie Doležalová, Rafał Wójcik “Old Light on New Media: Medieval Practices in a Digital Age”, Digital Philology. A Journal of Medieval Cultures Vol. 2, Nr. 1, Spring 2013, pp. 16-34.

Zapiski z efemeryd i almanachów XV i XVI wieku. Plan wydawniczy serii „Diariusze staropolskie”. [W:] Kalendarze staropolskie. Red. Iwona Dacka-Górzyńska i Joanna Partyka. Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2013, 53-60. [Recenzja książki, w tym tego artykułu: Piotr Tafiłowski, Kalendarze staropolskie na blogu O historii. Z pasją, dostęp: 29.01.2014].

Autobiographical marginal notes in early printed calendars, almanacs and ephemerides as the form of the pre-memoirs in Poland in the 15th and the 16th centuries. Andrea V. NEYRA & Gerardo RODRÍGUEZ (dirs.), Qué implica ser medievalista? Prácticas y reflexiones en torno al oficio del historiador. Mar del Plata, Universidad de Mar del Plata, Sociedad Argentina de Estudios Medievales, 2012, Vol. 3, pp. 163- 197.

O pewnej nieobecności. Fanziny komiksowe w polskich bibliotekach, [w:] KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej. Red. Grażyna Gajewska i Rafał Wojcik. Poznań, Wydawnictwo PTPN, 2011, 409-418.

Straßburg – Freiburg – Paris – Krakau. Zu den möglichen Inspirationsquellen Thomas Murners, des Autors des Chartiludium logicae sive logica memorativa (1507/1509). „Daphnis. Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750)“, Bd. 40, Heft 1-2 (2011), 63-88.

Uwagi na marginesie książki Marka Prejsa Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009), „Terminus. Półrocznik Poświęcony Tradycji Antycznej w Kulturze Polskiej” 1 (13) (2011), 127-142. [artykuł recenzyjny]

The Staging of Memory: Ars memorativa and the Spectacle of Imagination in Late Medieval Preaching in Poland, [w]: The Making of Memory in the Middle Ages. Ed. by Lucie Doležalová. Leiden – Boston: Brill, 2010, 79-94.

Anti-Jewish Motifs in the poetry of blessed Władysław of Gielniów (c. 1440-1505). [In:] Identinty and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints. Ed. by Ana Marinković and Trpimir Vedriš. Zagreb: Hagiotheca, 2010, 235-244. (Bibliotheca Hagiotheca, Series Colloquia, vol. 1).

On Five Versified Mnemonic Catalogues of Popes, Emperors, and Polish Kings from the Turn of the 15th and 16th Century, in: The Charm of a List : From the Sumerians to Computerised Data Processing. Ed. by Lucie Doležalová. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, 127-138.

Populus meus captivus ductus est: On the Polish Franciscan’s Mnemonic Treatise form the Fifteenth Century, in: Strategies of Remembrance: From Pindar to Hölderlin. Ed. by Lucie Doležalová. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, 175-184.

(z Wiesławem Wydrą), Jakub Parkoszowic’s Polish Mnemonic Verse about Polish Orthography from the 15th Century, [w:] Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and Early Modern Period. Conference Proceedings – Ciążeń, March 12-14, 2008. Ed. by R. Wójcik. Poznań, 2008, 119-127.

Wiersze mnemotechniczne w “Enchiridion impedimentorum” Grzegorza z Szamotuł, „Kronika Miasta Poznania” 3 (2008): Prawnicy, 32-49.

The Art of Memory at Cracow Academy at the Turn of the Sixteenth century, in: Humanities in New Europe. Vol. 2. Kaunas, 145-155.

Kultura a mnemotechnika. Uwagi o roli środków wspomagających pamięć w okresie poprzedzającym wynalezienie pisma, [w:] Iluzje pamięci. Red. Szymon Wróbel. Poznań-Kalisz , 233-245.

Stemmata Posnaniensia. O wierszach na herb miasta Poznania w drukach z oficyny Jana Wolraba (1578-1636), „Kronika Miasta Poznania” 4 (2006), 71-88.

(z Wiesławem Wydrą), Jana Żdżarowskiego, kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551, Kronika Miasta Poznania 4 (2006), 43-61.

Between God and Fortune. On a Forgotten Relic of Latin Poetry from the 15th Century – “Conquesturus eram de te, Fortuna, miramque” by Nicolas de Polonia, [w:] Pietas Humanistica. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context. Ed. by Piotr Urbański. Frankfurt am Main, Peter Lang, 31-40.

Władysława z Gielniowa komentarz do „Pieśni nad pieśniami, [w:] „Cantando cum citharista”. W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa. Red. Roman Mazurkiewicz. Seria „Studia Staropolskie”. Warszawa, Instytut Badań Literackich, 2006, 79-92.

Kto powinien badać dzieje mnemotechniki? Wokół krakowskiego traktatu o
sztuce pamięci z 1504 r.
Publikacja w internecie (2005)

O mnemotechnicznym przygotowaniu kazania o św. Stanisławie w “Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka, in: Mediewistyka literacka w Polsce. Red. Teresa Michałowska, Warszawa, Instytut Badań Literackich, 2004, 140-157.

Domine memoriale Tuum in generationem et generationem… O krakowskim traktacie Opusculum de arte memorativa z 1504 roku, „Studia Warmińskie” 39 (2002), 115-130.

Poeta czy prorok? O samoświadomości poetyckiej w twórczości Archipoety, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, 14 (2002), 127-137.

Recenzje

“Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue”. Red. Katarzyna Marciniak, Elżbieta Olechowska, Joanna Kłos, Michał Kucharski. Warsaw, OBTA, 2013.” Biblioteka 17 (26) (2013), 285-290.

“Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej. Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej, 2013.” Biblioteka 17 (26) (2013), 291-295.

Rafał Wójcik pisze, a potem drze na strzępy list do Jerzego Szyłaka, “Zeszyty Komiksowe” 16 (2013), 118-125. [artykuł polemiczny odnoszący się do książki Komiks w szponach miernoty Jerzego Szyłaka]

Uwagi na marginesie książki Marka Prejsa Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009), „Terminus. Półrocznik Poświęcony Tradycji Antycznej w Kulturze Polskiej” 1 (13) (2011), 127-142. [artykuł recenzyjny]

Janusz Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem.Polskie edycje faksymilowe, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2009. „Biblioteka” 14 (23) (2010), 327-329.

Sprawozdania z konferencji

“The International Conference “Comics Culture Spaces”. Poznań, Poland, Feb. 4-5,2010”, International Journal of Comic Art, ed. by John A. Lent, Vol. 12, No. 2/3, Fall 2010, 687-690.

Przestrzenie kultury komiksowej. Konferencja – wystawa – festiwal. Komunikat o trzech wydarzeniach naukowo-kulturalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (4-7 lutego 2010 r.), „Przegląd Biblioteczny” 3 (2010), 57-62.

Artykuły popularyzatorskie

Will Eisner i biblioteki, czyli gdzie gra jest warta świeczek, “Zeszyty Komiksowe” 16 (2013), 136-137.

Manga a Kolekcja Komiksów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. „Zeszyty Komiksowe” 13 (2012), 122.

Cenzura prewencyjna, represyjna i autocenzura, czyli słów kilka o komiksie, bibliotekach i historii. „Zeszyty Komiksowe” 12 (2011), 77-81.

Komiksowa Mapa Polski, „Arteon” 11 (139) (2011), 22-23.

Od Herodota do widokówki. Kilka impresji o pisarstwie podróżniczym (do roku 1939) – wstęp do kolekcji „Podróże i turystyka” na stronie Biblioteka Narodowa Polona.

Locus spatiosus. O przestrzeni mnemonicznej w sztuce pamięci, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” 25-26 (2009), 4-9.

Przekłady (z łaciny na język polski)

Św. Grzegorz Wielki, Moralia – komentarz do księgi Hioba. Vol. 1: List, Przedmowa, Księgi I-V. Tłum. T. Fabiszak, A. Strzelecka, R. Wójcik. Opr. Leon Nieścior. Seria: „Źródła monastyczne” t. 39: „Starożytność” t. 26. Tyniec 2006.

Franciszek Rzepnicki, żywoty biskupów. Tł. A. Strzelecka i R. Wójcik, [w:] Katalogi biskupów poznańskich. Poznań 2004, 91-173.

Acta obligationum, quietationum, controversiarum, decretorum et contractuum sub administratione plebanorum Sancti Adalberti, ab anno 1537 ad annum 1591, czyli Akta zobowiązań, pokwitowań, sporów, wyroków i umów pod zarządem plebanów [parafii] św. Wojciecha od roku 1537 do roku 1591. Red. ks. Leszek Wilczyński. Tł. R. Wójcik. Poznań, 2003.

Rada Miasta Poznania przekazuje szpital św. Gertrudy i kościół św. Stanisława jezuitom poznańskim. “Kronika Miasta Poznania” 3 (2003), Poznań 2003, 215-216.

Kronika poznańskich Karmelitów Bosych. Opr. przez P. F. Neumanna OCD, Poznań 2001, 224-278.

Blog

Komiks w bibliotece :: informacje o publikacjach poświęconych sztuce opowieści graficznych oraz wiadomości o komiksowych zbiorach w Polsce i na świecie, rekomendacje dla bibliotek i rodziców

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: